O nás

Podle čl. 5 odst. 1 Stálého volebního řádu ČAK sestavuje představenstvo kandidátní listinu členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, členů kárné komise a členů odvolací kárné komise. Podle odst. 3 téhož ustanovení je představenstvo povinno na kandidátní listinu zařadit každého advokáta, jehož kandidaturu podpoří nebo kterého navrhne alespoň dalších padesát oprávněných advokátů.

Představenstvo České advokátní komory se pro účely 8. sněmu České advokátní komory rozhodlo vybrat ty, které podpoří, a tedy zapíše na kandidátní listinu poněkud jiným způsobem, než dříve. Představenstvem podpoření advokáti tudíž netvoří cosi jako akční tým sestavený jedním leadrem na základě společného programu, ale představenstvo podpořilo kandidaturu členů představenstva a náhradníků, kteří hodlají své místo v představenstvu ve volbách obhajovat a dále se rozhodlo dát příležitost novým kandidátům, které někdo ze současných členů představenstva navrhl, a představenstvo následně schválilo.

Při výběru těchto kandidátů představenstvo především vycházelo z přesvědčení, že jím podpoření advokáti sdílejí stejné základní hodnoty, většinou mají praxi získanou činností v jiných orgánech ČAK, případně přímo v představenstvu, a skýtají naději, že budou schopni především zvládnout běžnou rutinní správu ČAK jako orgánu veřejné správy. Současně představenstvo realizovalo potřebu, aby byla kandidátka výrazně širší, než v minulosti a aby zahrnovala jak zástupce malých, tak velkých kanceláří a také aby mezi kandidáty byly zastoupeny všechny regiony České republiky.

Kandidáty sjednocují základní zásady, na kterých se všichni kandidáti bezvýhradně shodují a které budou usilovně hájit, pokud budou zvoleni. Na druhé straně – protože z počtu kandidátů je zjevné, že i kdyby se do nového představenstva dostali jen kandidáti z této kandidátní listiny, může uspět jen 68 % z nich – měla by tato prezentace umožnit každému z kandidátů, aby se volícím advokátům představil se svou vlastní vizí budoucnosti české advokacie a ukázal, co se bude snažit prosazovat, pokud bude zvolen.

Volícím advokátům je tedy již jen touto kandidátní listinou nabízeno pestré spektrum kolegyň a kolegů, z nichž mohou vybírat členy budoucího představenstva. Přes určitou různost programu kandidují advokáti doporučení představenstvem společně, protože všichni kandidáti jsou připraveni aktivně spolupracovat při správě a vedení České advokátní komory bez ohledu na to, kdo z nich nebo v jaké kombinaci budou zvoleni.