Mgr. Kamil Blažek

narozen 1972


 • v advokacii od 1996 (advokát 2000)
 • region Praha


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2018 – 2021 Člen představenstva ČAK
 • 2015 – 2018 Člen Kontrolní rady

 

NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • Rozvoji vztahů s veřejností, včetně a především té politické a veřejné sféry, a prezentaci a lobbing za zájmy advokacie jako celku. Advokáti mají celou řadu sdílených zájmů a mým cílem je a bude, aby ČAK byla institucí respektovanou ve státní správě, politické sféře, v mediální oblasti a i v široké veřejnosti. To je také nezbytná pojistka pro to, aby advokacie ubránila svou nezávislost – jak to nepochybně bude v příštích letech potřeba.
 • Legislativě – ochraně zájmů advokátů i advokacie jako takové, navíc k tomu oblasti regulovaných odvětví a obchodního a občanského práva.
 • Mezinárodním vztahům v rámci advokacie (CCBE, IBA aj.).
 • Řádný výkon advokacie a stavovské předpisy v oblasti chování a vystupování advokátů.

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • Zlepšení legislativní činnosti: tvorba zákonů i podzákonných předpisů je v ČR ve zuboženém stavu a tlak na její zlepšení jednak systémový (zlepšení institucí a procesů), jednak v konkrétních případech (tlak na odstraňování nejpalčivějších excesů – přílepky, zásahy do ústavních práv apod.) je třeba vykonávat i ze strany ČAK a to kontinuálně.
 • Rozšíření povinného zastoupení advokáty v řízeních i v civilním a správním procesu, s cílem řízení zefektivnit, zrychlit a zprofesionalizovat, včetně odlehčení práce soudům.
 • Zlepšování veřejného obrazu advokacie průběžným vstupováním a vyjadřováním se k relevantním tématům v médiích.
 • Silný důraz na prosazování klíčových témat právního státu, tj. nezávislosti advokacie, samosprávy advokacie včetně kontrolní činnosti, vymezení jasných limitů pro zasahování orgánů finanční správy a činných v trestním řízení, kodifikace advokátního tajemství…
 • Práce na posilování soudržnosti advokacie jako stavu a vzájemné kolegiality.

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení