JUDr. Tomáš Sokol

narozen 1951


 • v advokacii od 1978
 • region Praha


P
ŘEDCHOZÍ PŮSOBENÍ V ORGÁNECH KOMORY

 • 2017 předseda Sekce pro trestní právo
 • 2017 místopředseda ČAK
 • 2017 člen Sekce pro advokátní právo
 • 2017 člen Sekce pro IT a GDPR
 • 2013 člen předsednictva Sekce pro trestní právo
 • 2009 – 2017 člen Výboru pro odbornou pomoc a ochranu advokátů
 • 2009 – 2017 člen odvolací kárné komise
 • 2009 – 2017 člen Výboru pro vnější vztahy a internetová rada
 • 2005 – 2009 předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu advokátů
 • 2002 – 2009 člen kárné komise

 

NA KANDIDÁTKU NAVRŽEN

 • stávající představenstvo ČAK

 


PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM JAKO HLAVNÍ PRIORITU


 

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM

 • řádnému fungování ČAK jako orgánu veřejné správy i profesního sdružení advokátů   a v tomto rámci i veškeré problematice související trestním právem, advokátním právem a digitalizací advokacie

 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY

 • pokračování v důsledné obraně zájmů advokátů a advokacie
 • pokračování v obraně proti všem pokusům o omezování práva klientů na důvěrnost informací, svěřených advokátovi
 • pokračování v realizaci e-advokacie
 • pokračování v potírání vinklářů
 • podpora diskuse o možnostech distanční účasti na sněmu ČAK a o možnostech elektronického hlasování
 • podpora diskuse o změně některých pravidel pro výkon advokacie (informovaný souhlas klienta vylučující konflikt zájmů advokáta)
 • podpora všech forem celoživotního vzdělávání advokátů a případné rozšíření stávajícího systému.
 • hledání dalších forem operativní komunikace mezi Komorou a advokáty
 • vybudování elektronického rejstříku anonymizovaných rozhodnu kárných a odvolacích kárných senátů s respektem k povinné mlčenlivosti advokáta
 • pokračování v činnost člena komise pro rekodifikaci trestního řádu a v této souvislosti speciální angažovanost při tvorbě norem dotýkajících se činnosti advokátů

 

Podrobný životopis kandidáta ke stažení